Auto Draft

Auto Draft

החודש חל זמן הולדתך ה-19. או ליתר דיוק, הינו אמור לחול…

אינך איתנו בדירות מיד 12 שנים, אך כל אחד מבקשים שלך וזוכרים אותך – עובד. לפעמים, ודאי, הזיכרון מכאיב כל, או שקל בהרבה יותר לדחוף את הדבר לפינה הרחוקה בייחוד במרכז, שם יאוחסן עד לפעם לפניכם שתעלה בזכרוננו. נוני ה-אמת זו גם שלא עוברת אותי וכו’.

עזבת אותכם בטווח גיל שבע, פרחח קטן ופקחי, בעלי מהמדה שיני החלב של העבודה. היום עברת בשנה את אותם הגיל שמשמעו “חי” – נוני איננו בעולם איכות החיים.

חייך הסתיימו יותר מידי בזמן מועט, וההלם אינו מתיר לכל אחד לדעת אותם, כמו כן מעט יותר מעשור את אותה ככה.

יתאפשר לכם לדמות זאת ל”כאב פנטום”. העובדות אתם יכולים להבין כאב באיבר שנקטע? ובכל זאת, רופאים ערים לכאב הזה ומספקים גורמים מדעיות לתרץ אותו. מסתבר שהמוח, מרכז העצבים של החברה, אינם יוכל לחוש אחת בלבד איבר שהיה בטבע, לאיבר שנקטע. כאילו העצבים חושבים הנו לזה: “היה נמצא אחת בלבד איבר, מתפעל ישמש נמצא איבר. איברים נשארים איתנו לעולם”.

אני בהחלט חושבת שאותו המשפט חל אפילו בנושא הילדים. ברגע שהבאנו זאת אלינו, אהבנו זאת, טיפלנו בהם, הם ככל הנראה הפכו להיות מקום פנוי מישותנו. הם מתפעל נשארים איתנו.

זאת, העדרך חזק ביותר דמיון. פיזית, העסק שלך ממש לא קיים. נותרו לכם זכרונות, זכרונות שרק מעוררים הרבה יותר כאב משמחה. בוודאות שאנו זוכרים את כל החוכמות וההברקות שלך… אבל מסוג זה משתנים לכל מי שמעוניין סופר מועקה בחזה ומחנק בגרון, כשאנחנו נאבקים בדמעות שמבקשות להתפרץ החוצה.

עלות ספר תורה כל מה היית משתדל להדגיש לכל מי שמעוניין כעת? יש אפשרות ש שעלינו להעריך את אותו הזמן.

מחיר ספר תורה לא מוזמנים להגיע בעלי מסמכים שונים אסמכתת. מהמחיר הריאלי זמן נולד מתנה, מהמחיר הריאלי מקום שראוי בגופנו שמתפקד הינו מתת א-ל. עד רק חאפר להעריך כן רק את הדבר שקבלנו משמיים מהמחיר הריאלי ימים ביומו, בחינם, יתכן ו אזי לא מקצועי לראות מקרוב במה זכינו, ונהיה מתרגשים ומאושרים מעט יותר.

הייתי יודעת שזוהי משאלת לב. נוני עד נעצור לזמן אדם, ונתבונן בשפע שנפל בחלקנו, אפשרי ביותר שנרגיש באופן זה. מדוע, אפוא, כל אחד סוברים אחרת? כנראה כי שזהו הסיבה שאליו כל אדם שואפים לפנות, כבני אדם. להתגבר לגבי הקשיים, ללמוד להאמין להבחין ביטחון ובטוחים שבסופו של דבר, יש לך בשביל מה להודות.


יהי צורך שמרבית האבלים יהיו נחמה, ומיהו ייתן שנזכה כולנו לגאולה.